cat

esp

eng

fr

Inspecció

 

NDT

Weldgin disposa de personal certificat en els principals mètodes d’assaig no destructiu (NDT) per tal de poder garantir que les soldadures, materials base, fundicions,... no presenten imperfeccions volumètriques o superficials.

Típiques imperfeccions detectades poden ser esquerdes, porositats, irregularitats de forma i tamany, faltes de penetració, faltes de fusió, delaminacions, mossegades de soldadura, inclusions de materials aliens a la soldadura o material base...

 

El personal de Weldgin pot desplaçar-se a les instal·lacions del client o on correspongui per tal d’efectuar els assajos sol·licitats com ara:

 

Inspecció Visual (VT)

Líquids Penetrants (PT)

Partícules Magnètiques (MT)

Ultrasons (UT)

Medició de contingut de ferrita en acers austenítics i Dúplex

 

En aquest apartat disposem de les principals certificacions.

 

 

 

 

Seguiment i expedició

Durant el procés de fabricació, així com un cop aquest ha finalitzat, els productes industrials necessiten ser inspeccionats per tal de garantir la correcta fabricació del producte i el compliment dels requeriments establerts entre client i fabricant.

A més de les inspeccions de soldadura, el personal qualificat de Weldgin està capacitat per dur a terme inspeccions a qualsevol producte en nom del client o com a tercera entitat, tant al taller de fabricació, a casa el client o en fases d’expedició.

 

Alguns exemples d’inspeccions realitzades són:

 

Vàlvules. Controls dimensionals, revisió de certificats de materials, revisió de certificats d’assajos no destructius, tests de pressió i antiestàtics, comprovació de funcionament i pintura, comprovació de l'etiquetatge i marcat, supervisió de l’empaquetat.

Condensadors de vapor. Inspecció de soldadura i pintura, tests hidrostàtics a feixos de tubs, proves de pressió, revisió de certificats de materials i revisió de certificats dels assajos no destructius.

Equipament de dosificació d’Amoníac. Inspecció visual, control dimensional, revisió de certificats de materials, tests hidrostàtics i de funcionament, test de vibració.

Instruments de flux. Inspecció visual, control dimensional,tests  hidrostàtic i pneumàtic, test de funcionament i de rutina, test de vibració, revisió de certificats d’assajos no destructius, comprovació de pintura i etiquetatge, comprovació de marcatge i empaquetat.

Torre de refrigeració d’Amoníac. Control dimensional i test de pressió.

Inspeccions d’expedició. Control de quantitat de materials previ a expedició.